Liên hệ chúng tôi
VNDFX chỉ cung cấp dịch vụ cho người Hoa ở nước ngoài và có thể không tuân thủ luật pháp và quy định của quốc gia bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​của nhân viên có liên quan trước khi mở tài khoản. Tất cả các hành động đăng ký và mở tài khoản có nghĩa là bạn đã thừa nhận và đồng ý chịu các trách nhiệm pháp lý liên quan và không có trách nhiệm pháp lý trực tiếp hoặc liên quan nào với trang web này.
1. Email
Email chính thức của VNDFX:[email protected]
Thời gian phản hồi gần đúng: 1 ngày làm việc