Thêm tài khoản giao dịch mới
Địa chỉ email mở tài khoản phải trùng khớp với địa chỉ được điền trên nền tảng giao dịch, nếu không, việc giảm giá giao dịch sẽ bị ảnh hưởng và không thể thực hiện thanh toán.